mail naar
info@speelgoed-2ekans.nl

Abonnementsvoorwaarden Speelgoed 2e Kans

 1. - Definities
  'Wederpartij/'Abonnee': de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie 'Speelgoed 2e Kans' een 'Abonnementsovereenkomst' heeft gesloten.

  Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen 'Speelgoed 2e Kans' zich verbindt om periodiek aan de 'Wederpartij'/'Abonnee' reparatiediensten te leveren, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op de afgesproken tijdstippen door de 'wederpartij'/'Abonnee' dient te worden voldaan.

  Abonnementsovereenkomst: de 'Overeenkomst' tussen 'Speelgoed 2e Kans' en 'Wederpartij'/'Abonnee' betreffende een 'Abonnement'.

 2. - Toepasselijkheid
  De onder deze 'Abonnementsvoorwaarden' opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van 'Speelgoed 2e Kans' met betrekking tot het aangaan van een 'Abonnementsovereenkomst'.

 3. - Wijziging voorwaarden
  'Speelgoed 2e Kans' behoudt zich het recht voor deze 'Abonnementsvoorwaarden' eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de 'Wederpartij'/'Abonnee' met dien verstande dat deze datum van ingang niet ligt voor het einde van de huidige 'Abonnementsperiode'.

 4. - Aanbiedingen
  1. De 'Abonnementsovereenkomst' kan zowel schriftelijk als digitaal worden afgesloten. (optioneel: 'Speelgoed 2e Kans' bevestigd de 'Abonnementsovereenkomst' schriftelijk. In de bevestiging wordt de 'Wederpartij'/'Abonnee' ondermeer gewezen op het 'Abonnementstarief', de duur van de 'Abonnementsovereenkomst' en de mogelijkheid tot het indienen van klachten.)


  2. 'Speelgoed 2e Kans' is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een 'Abonnementsovereenkomst' te weigeren.


  3. 'Speelgoed 2e Kans' is te allen tijde gerechtigd de omvang en inhoud van de 'Abonnementsovereenkomst' in overleg met 'Wederpartij'/'Abonnee' aan te passen indien blijkt dat de omvang en inhoud niet (meer) correspondeerd met de overeengekomen afspraken.


 5. - Duur
  Een 'Abonnement' heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, een looptijd van 3 maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

 6. - Verlenging, opzegging en beëindiging
  1. Een 'Abonnement' wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met 1 maand verlengd, tenzij de 'Wederpartij'/'Abonnee' het 'Abonnement' schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende 'Abonnement' geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van één maand.


  2. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende 'Abonnementsperiode'.


  3. Is sprake van een 'Abonnement' afgesloten met en door een natuurlijk persoon, dan wordt het 'Abonnement' geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan 'Speelgoed 2e Kans' wordt medegedeeld. Restitutie van het 'Abonnementsbedrag' voor de op het moment van genoemde melding niet verstreken 'Abonnementsperiode' zal binnen één maand plaatsvinden.


 7. - Prijs
  1. 'Speelgoed 2e Kans' kan de prijzen van het 'Abonnement' jaarlijks eenzijdig aanpassen, onder meer op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 'Speelgoed 2e Kans' stelt de 'Wederpartij'/'Abonnee' tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte van de prijswijziging.


  2. De 'Wederpartij'/'Abonnee' kan bij prijsverhogingen als genoemd in de vorige bepaling het 'Abonnement' schriftelijk opzeggen, echter alleen voordat de prijsverhoging intreedt.


  3. Alle door 'Speelgoed 2e Kans' vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met 'Wederpartij(en)'/'Abonnee(s)' in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.


 8. - Facturering
  De als gevolg van de 'Abonnementsovereenkomst' door de 'Wederpartij'/'Abonnee' verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 9. - Overdracht rechten
  1. Het is de 'Wederpartij'/'Abonnee' niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Speelgoed 2e Kans', rechten en/of plichten die aan een 'Abonnement' zijn verbonden, over te dragen aan een derde.


  2. 'Speelgoed 2e Kans' kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de 'Abonnementsovereenkomst' ontleent aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de 'Wederpartij'/'Abonnee' gerechtigd het 'Abonnement' schriftelijk met onmiddelijke ingang op te zeggen.


Door onze abonnementen te accepteren verklaart u zich bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Abonnementsvoorwaarden.