mail naar
info@speelgoed-2ekans.nl

Algemene voorwaarden Speelgoed 2e Kans

 1. - Definities.
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever(ster) De persoon die opdracht geeft tot reparatie van de in de opdracht vermelde goederen.

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer De persoon die als vertegenwoordig(er)ster van Speelgoed 2e Kans de reparatie opdracht aanneemt.

 2. - Werkingssfeer.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot reparatie, inclusief abonnementen die opdrachtgever(ster) sluit met Speelgoed 2e Kans.

 3. - Prijsopgave afzonderlijke of uitzonderlijke reparaties.
  1. Alle prijsopgaven zijn gedurende twee maanden, tenzij uit de prijsopgave anders blijkt, onherroepelijk. De prijsopgave vervalt indien zij niet binnen die termijn door de opdrachtgever(ster wordt aanvaard. De opdrachtnemer dient de termijnstelling van 2 maanden uitdrukkelijk in de prijsopgave op te nemen.


  2. De prijsopgave omvat een omschrijving van de te verrichten reparatie, de prijs, de betaalwijze, alsmede een indicatie van de levertijd respectievelijk de duur van de werkzaamheden.


  3. De prijsopgave dient vergezeld te gaan van een verwijzing naar de digitale versie van deze algemene reparatie voorwaarden.


  4. Deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer digitaal ter inzage op de website beschikbaar te worden gesteld.


 4. - De overeenkomst.
  1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een prijsopgave of aanbieding door de opdrachtgever(ster), dan wel doordat een opdrachtgever(ster) de opdrachtnemer daartoe opdracht verstrekt.


  2. De overeengekomen prijzen zijn bindend.
  3. Zodra de restauratie of reparatie klaar is zal de opdrachtnemer de opdrachtgever(ster) daarover op de afgesproken wijze berichten, telefonisch of schriftelijk.


  4. Indien afgesproken, en na 30 kalenderdagen de gerestaureerde of gerepareerde goederen niet zijn opgehaald, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever(ster) hiervan schriftelijk in kennis stellen en hem/haar verzoeken om de gerestaureerde of gerepareerde goederen op te halen. Tevens zal de opdrachtnemer de opdrachtgever(ster) er op wijzen dat er ook niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan zoals in artikel 5 vermeld staat.


  5. Indien 1 jaar na verstrijken van de opdrachtdatum de gerestaureerde of gerepareerde goederen niet zijn opgehaald, worden zij het eigendom van de opdrachtnemer en zal er geen restitutie plaats vinden van de betalingen die gedaan zijn door de opdrachtgever(ster) aan de opdrachtnemer.


 5. - Betalingsverplichting.
  1. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na dagtekening van de factuur. De opdrachtgever(ster) is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.


  2. Indien de opdrachtgever(ster) in verzuim is, stuurt de opdrachtnemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever(ster) op zijn verzuim wijst en waarin hij de betalingsafspraken hanteert zoals hieronder vermeld en in de factuur of offerte vermeld staat.

   • eerste herinnering 2 weken na verstrijken betalingstermijn : factuurbedrag + € 0.00


   • tweede herinnering 4 weken na verstrijken betalingstermijn : factuurbedrag + € 10.00


   • derde herinnering 8 weken na verstrijken betalingstermijn : factuurbedrag + € 20.00


  3. Indien de opdrachtgever(ster) ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtnemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.


 6. - Wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten.
  1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.


  2. De door de opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever(ster).>


 7. - Opschorting van de betalingsverplichting.
  De opdrachtgever(ster) is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever(ster) niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 8. - Reclameren en service.
  1. Indien de opdrachtgever(ster) niet tevreden is met het beoogde resultaat kan de opdrachtgever(ster) binnen 30 dagen na afhalen, of bezorging van de reparatie hierover reclameren.


  2. Mocht blijken dat de reparatie geheel of gedeeltelijk niet is uitgevoerd volgens afspraak dan wel gebreken vertoont zal de opdrachtnemer de reparatie voor zijn eigen kosten herstellen.


  3. De opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de met hem gesloten overeenkomsten voor reparatie.


Door onze reparaties te accepteren verklaart u zich bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.